'Οροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

1. Λίγα λόγια για εμάς

1.1.H Εταιρεία μας ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 44, τηλ. 210-9410888, φαξ 210-9427058, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου desk @ damkalidis.gr , ΑΦΜ 094110760, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (εφεξής και για λόγους συντομίας «η Εταιρεία») ιδρύθηκε το έτος 1974 και έκτοτε δραστηριοποιείται στην αντιπροσωπεία και διανομή φωτογραφικών και ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η μακρόχρονη πλέον επαγγελματική μας ενασχόληση με την πώληση φωτογραφικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού διακρίνεται για την άριστη ποιότητα των πωλούμενων προϊόντων που εξηγεί άλλωστε τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που διατηρούμε με τους πελάτες μας. Προσπαθώντας να είμαστε κοντά στις ανάγκες των πελατών μας δημιουργήσαμε την παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής και για λόγους συντομίας «η ιστοσελίδα»), της οποίας στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα συμπληρωματικό και επιβοηθητικό εργαλείο προβολής των προϊόντων και υποβολής των παραγγελιών, και όχι να υποκαταστήσει πλήρως τη φυσική επικοινωνία μας με τους πελάτες (είτε δια ζώσης, είτε τηλεφωνικά) που υπήρξε ανέκαθεν δομικό στοιχείο της επαγγελματικής μας φιλοσοφίας. Οποιαδήποτε αγοραπωλησία ολοκληρώνεται έπειτα  από προηγούμενη επικοινωνία (τηλεφωνική ή με άλλο τρόπο) της Εταιρείας με τον πελάτη). Η ιστοσελίδα δεν αποτελεί μέσο για ολοκλήρωση της μεταξύ μας αγοραπωλησίας, αλλά μόνο για υποβολή μια παραγγελίας από τους πελάτες μας υπό τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα. Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο δύναται να διενεργηθούν μεταξύ μας πράξεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μας που δεν θα πραγματοποιούνται δια μέσου της ιστοσελίδας με αυτοματοποιημένα μέσα, αλλά με προσωπική επικοινωνία μαζί σας όπως για παράδειγμα τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο υπάλληλο της Εταιρείας μας, αποστολή φαξ, ανταλλαγή emails  κλπ.

1.2. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η υποβολή πρότασης προς παραγγελία προϊόντων (στο εξής αναφερόμενα «προϊόντα»), η τυχόν διαπραγμάτευση, καθώς και η ολοκλήρωση και σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας, διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενοι ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Η πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, η εγγραφή σας ως μέλους και η υποβολή παραγγελιών δια μέσου αυτής συνιστά εκ μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Τόσο οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη μεταξύ μας σχέση ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων παρακαλείσθε να απέχετε από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή καθώς και την υποβολή παραγγελίας μέσω αυτής και να επικοινωνείτε σχετικά μαζί μας, άλλως με τη χρήση της ιστοσελίδας ή την εγγραφή σας ως μέλος ή την υποβολή παραγγελίας, η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1.3. Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή οποιαδήποτε παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης που θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών, καθώς επίσης και

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής ή/και στον λογαριασμό σας. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται  μόνο υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη. 

 

2. Περιγραφή συναλλαγών

2.1. Οι παρούσες συναλλαγές είναι συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών (ήτοι B2B). Συγκεκριμένα ως προμηθευτής ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε «καταναλωτές» υπό την έννοια του άρθρου 3 του ν. 2251/1994. Σε κάθε περίπτωση για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να προβείτε σε παραγγελία ή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή με την Εταιρεία μας δια μέσου αυτής απαιτείται να είσαστε ήδη πελάτες της Εταιρείας μας (με ανοιχτή καρτέλα χονδρεμπόρου-αγοραστή) κατά το χρόνο πρόσβασης στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια να δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους μέσω της ιστοσελίδας μας. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό πρέπει να συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία στην ιστοσελίδα μας στο άρθρο 3

2.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον πελάτη). Επισημαίνεται ότι, όπως και κατωτέρω ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 3 γ, οι τιμές και οι όροι πληρωμής που εμφανίζονται στην οθόνη σας, έπειτα από την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα με την χρήση του μυστικού κωδικού σας διαμορφώνονται καταρχήν εξατομικευμένα για εσάς από την Εταιρεία αυτοματοποιημένα με βάση εμπορικά κριτήρια που προκύπτουν από την καρτέλα σας όπου περιλαμβάνονται στοιχεία για την υφιστάμενη εμπορική σχέση σας με την Εταιρεία. Πλην όμως, οι τιμές αυτές και οι όροι πληρωμής είναι εντελώς ενδεικτικοί και τελούν υπό τη ρητή επιφύλαξη διενέργειας πιστοληπτικού ελέγχου από την Εταιρεία μας και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την επεξεργασία της παραγγελίας σας από την Εταιρεία. Η αλλαγή τους θα γνωστοποιηθεί σε εσάς μετά τη διενέργεια του πιστοληπτικού ελέγχου όπως αναλυτικά αναφέρεται στα άρθρα 4.1.Α & Β και 5.2. κατωτέρω.

2.3. Η περιγραφή των προϊόντων, των αναφερόμενων ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν γίνεται στην ιστοσελίδα μας με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν γνωστοποιηθεί από τους κατασκευαστές στην Εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Δεδομένου ότι η Εταιρεία προβαίνει σε απλή καταγραφή των χαρακτηριστικών και πληροφοριών αυτών, η τελευταία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει αλλά ούτε και ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια αυτών ούτε και για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος για τον αναφερόμενο κατά τα ανωτέρω σκοπό ή λόγω απόκλισης των πραγματικών χαρακτηριστικών του προϊόντος σε σχέση με τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα χαρακτηριστικά. Επίσης δεν παρέχετε καμία εγγύηση στους πελάτες της Εταιρείας ή στους τελικούς καταναλωτές ότι τα προϊόντα θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται πέρα από τα αναφερόμενα στις Οδηγίες Χρήσης καθενός έκαστου προϊόντος.

2.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υποβολή καθώς και ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας (ήτοι τη σύναψη της αγοραπωλησίας) σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας.

 

2.5 Για τη διευκόλυνση σας, μέσω της ιστοσελίδας μας σας παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε διάφορα χρήσιμα εργαλεία όπως για παράδειγμα, την επεξεργασία λεπτομερειών του λογαριασμού σας, την αλλαγή κωδικού σύνδεσης, τις τροποποιήσεις στις καταχωρίσεις των διευθύνσεων, το ιστορικό των παραγγελιών σας κ.α.

 

3. Πολιτική διαχείρισης των δεδομένων των πελατών – Υπεύθυνες δηλώσεις πελάτη – Πολιτική Απορρήτου

αΔημιουργία λογαριασμού μέλους

ι) Όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη προϋπόθεση για να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια μέσω της ιστοσελίδας είναι να είσαστε ήδη πελάτης της Εταιρείας, δηλαδή να έχει δημιουργηθεί για εσάς και εκτός της ιστοσελίδας, καρτέλα πελάτη. Ο υφιστάμενος πελάτης υποδεικνύει ποιο πρόσωπο είναι αυτό που δεσμεύει τον πελάτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου), το οποίο και θα αναλάβει να δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα της Εταιρείας για τη δημιουργία λογαριασμού παραμένουν αποθηκευμένα. Για τη δημιουργία λογαριασμού νέου πελάτη συμπληρώνετε τα αιτούμενα προσωπικά σας στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο και προαιρετικά φαξ, και σε σχέση με το νομικό πρόσωπο ή την ατομική επιχείρηση που εκπροσωπείται, την επωνυμία της εταιρείας σας και στοιχείο ταυτοποίησης εταιρείας προαιρετικά, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το επάγγελμα, την Διεύθυνση της Εταιρείας, την Πόλη, το ΤΚ, την χώρα και την περιοχή). Όσα από αυτά τα στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία, συλλέγονται αποκλειστικά από εσάς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την εταιρεία που εκπροσωπείτε και της επικοινωνίας μας με εσάς για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και, εφόσον μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, για την ενημέρωσή σας σε σχέση με προσφορές που αφορούν προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρεία μας, τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, σεμινάρια που διοργανώνονται κατά καιρούς από την Εταιρεία μας, καθώς και την αποστολή από την Εταιρεία προς εσάς Newsletters των προϊόντων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες τιμολόγησης, προσφορές, προωθητικές ενέργειες, αλλά και ενημερωτικής ή τεχνικής φύσεως πληροφορίες σε σχέση με τα Προϊόντα, και τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας της Εταιρείας μας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία μας είναι τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρεία μας και τα σχετικά δικαιώματά σας, παρακαλείσθε όπως μελετήσετε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας.

ιι) Απαραίτητο στοιχείο για την πρόσβασή σας στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας αποτελεί επίσης και η χρήση από εσάς των μυστικών πληροφοριών σύνδεσης στον λογαριασμό σας (κωδικός σύνδεσης) που θα πρέπει να ορίσετε κατά την εγγραφή σας. Ο κωδικός αυτός ταυτοποιεί εσάς και την εταιρεία σας μοναδικά έναντι της Εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό οφείλετε να διαφυλάσσετε τον κωδικό αυτόν και να τον διατηρείτε ασφαλή καθώς και να ενημερώσετε την Εταιρεία μας αμέσως εγγράφως σε περίπτωση που τυχόν αυτός διαρρεύσει, κλαπεί ή χαθεί, άλλως η Εταιρεία ευλόγως θεωρεί ότι κάθε πράξη ή παράλειψη που διενεργείτε στον λογαριασμό σας με την χρήση των κωδικών σας διενεργείτε από εσάς.

ιιι) Έχετε τη δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού σας με την αποστολή σχετικού αιτήματος στο email b2b @ damkalidis.gr . Προσοχή το αίτημα αυτό (όπως και κάθε άλλη επικοινωνία σας με την Εταιρεία) θα πρέπει να αποσταλεί προς την Εταιρεία μας από το email το οποίο έχετε δηλώσει σε αυτή ως email επικοινωνίας σας με την Εταιρεία, άλλως η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να μην αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία γίνεται για λογαριασμό σας από διαφορετικό email.

β) Καταχώριση ορθών προσωπικών στοιχείων

Τα στοιχεία που παρέχετε στην Εταιρεία μας είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και για την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών που έχετε υποβάλλει με τη χρήση της ιστοσελίδας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Με την καταχώριση των στοιχείων αυτών στον λογαριασμό σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία αυτά είναι ορθά. Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα βάσει των όρων του άρθρου 105 του ν.1599/1986 ότι έχετε τη νόμιμη εξουσιοδότηση από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε να διενεργείτε όλες τις πράξεις ή/και παραλείψεις στο λογαριασμό σας καθώς και να αποστέλλετε τις παραγγελίες και να συνάπτετε τις συμβάσεις αγοραπωλησίας απολύτως δεσμευτικές. Υπογραμμίζεται ότι έκαστος πελάτης μας φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται ούτε και δύναται να προβεί σε καμία περαιτέρω ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον εσάς ως πελάτη, ει μη μόνον βασίζεται ως καλόπιστη τρίτη στις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις σας που δεσμεύουν εσάς προσωπικά αλλά και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε απολύτως.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου ή αλλαγής του εκπροσώπου με τον οποίο θα πρέπει εμείς να επικοινωνούμε σχετικά με τις παραγγελίες σας θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως άμεσα. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μας οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς στοιχείων σας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού (λ.χ. ενδεικτικά για την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος ή για την παράδοση του προϊόντος στο μεταφορέα κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας ή του εκπροσώπου σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά).

γ) Προσωπικός λογαριασμός κάθε Πελάτη/Μέλους – Ενδεικτική προβολή των ειδικών στοιχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα

Με τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας από εσάς ως υφιστάμενο ήδη πελάτη μας, συνδέεστε αυτομάτως με την καρτέλα σας όπου αποθηκεύονται τα ειδικότερα στοιχεία συνεργασίας της Εταιρείας μας με εσάς. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ένας πελάτης εισέρχεται με τον συγκεκριμένο κωδικό του στον λογαριασμό του τα ειδικότερα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα (όπως ενδεικτικά οι τιμές, οι διευθετήσεις πληρωμής, οι διευθετήσεις παράδοσης κ.ο.κ.) συνδέονται αποκλειστικά και εξατομικευμένα με κάθε πελάτη. Εντούτοις, ρητώς διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι δεσμευτικά αλλά όλως ενδεικτικά και τελούν υπό τη ρητή επιφύλαξη της διενέργειας από την Εταιρεία του πιστοληπτικού ελέγχου που αναφέρεται κάτωθι στο άρθρο 4.1. Β, καθώς και υπό την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της οριστικής σύναψης ή απόρριψης της αγοραπωλησίας με βάση τη διαδικασία του άρθρου 4.1. κατωτέρω και ως εκ τούτου τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από την Εταιρεία μετά τη λήψη της παραγγελίας σας.

δ) Απόρρητο και Ασφάλεια

Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλετε στην Εταιρεία μας διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο της και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Επισημαίνεται ότι τα εμπορικά δεδομένα των μεταξύ μας συναλλαγών δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο εκτός αν ο νόμος ή δικαστική ή άλλη αρμόδια Αρχή νομίμως αιτηθεί την αποκάλυψη τους.

ε) Newsletters

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού ή κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε να λαμβάνετε από εμάς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου newsletter. Στην περίπτωση που προβείτε στην ανωτέρω επιλογή, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προκειμένου να αποστέλλεται σε αυτή το newsletter μας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε εγγραφή του χρήστη στη λίστα των προσώπων που θα λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία καθώς και στη διαγραφή χρήστη από αυτή, αναιτιολογήτως, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή τη λήψη μηνυμάτων οποτεδήποτε.

στ) Cookies

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies, τα οποία μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε οποτεδήποτε (πλην των τεχνικά αναγκαίων) με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή (browser) σας:

  1. Email χρήστη (για τις ανάγκες του auto login)
  2. Password χρήστη (για τις ανάγκες του auto login μέσω του περιηγητή/browser που χρησιμοποιεί)
  3. Την τελευταία IP από όπου έχει κάνει login ο χρήστης
  4. Είδη που βρίσκονται στο καλάθι (εφόσον δεν το έχει αδειάσει από επιλογή ή δεν έχει προχωρήσει σε παραγγελία αυτών στην τελευταία επίσκεψη του στο σύστημα)

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι σε κρυπτογραφημένη μορφή και μη αναγνώσιμα εφόσον κάποιος επιλέξει να ανοίξει με ένα word editor το φυσικό αρχείο που κρατείται στον προσωπικό υπολογιστή του. Επίσης, όλα τα ανωτέρω cookies είναι τεχνικά αναγκαία cookies (strictly necessary cookies) για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή λειτουργικά session cookies (functionality session cookies).

 

4. Όροι και στάδια ολοκλήρωσης της παραγγελίας προς αποστολή στην Εταιρεία

4.1. Στάδια ολοκλήρωσης της παραγγελίας: Πραγματοποιώντας μια παραγγελία χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα τούτη διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή-προμηθευτή, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο με τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στο άρθρο 3 γ) ανωτέρω και στο 4.1. Β κατωτέρω. Ρητώς αναφέρεται ότι οι τιμές και οι όροι πώλησης που αναγράφονται για τον κάθε πελάτη και οι ειδικότεροι όροι πώλησης που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν είναι δεσμευτικοί για την Εταιρεία, αλλά ενδεικτικοί. Η σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας μπορεί να ολοκληρωθεί είτε εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (με ανταλλαγή emails) ή/και με το τηλέφωνο ή με φαξ ή/και με φυσική επικοινωνία (ακόμη και αν η αρχική παραγγελία ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία έλαβε χώρα και δια μέσου της ιστοσελίδας). Η παρούσα ιστοσελίδα δεν λειτουργεί αυτόνομα και ξεχωριστά αλλά ως συμπληρωματικό μέσο προβολής των προϊόντων προς εσάς και υποβολής παραγγελιών από εσάς προς την Εταιρεία μας. Κάθε παραγγελία που λαμβάνουμε τελεί υπό την επιφύλαξη διενέργειας όλων των κατωτέρω αναφερόμενων ελέγχων.

Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον αγοραστή μέχρι τη σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του αγοραστή και της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Α. Αποστολή Παραγγελίας από τον Πελάτη: Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα προβολής προϊόντων και αποστολής παραγγελιών της Εταιρείας θα πρέπει απαραιτήτως να έχετε ανοίξει λογαριασμό στην ιστοσελίδα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 α) ανωτέρω. Εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει κατά τα ανωτέρω, μπορείτε να ανατρέξετε στη μάρκα προϊόντος που επιθυμείτε και στη συνέχεια να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Πατώντας πάνω στο προϊόν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε φωτογραφία του προϊόντος και την περιγραφή του. Εφόσον επιθυμείτε η επιλογή των προϊόντων και η αποστολή παραγγελίας να γίνει μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να επιλέξετε «προσθήκη στο καλάθι», προκειμένου το προϊόν να συμπεριληφθεί στη λίστα των προϊόντων που επιθυμείτε να παραγγείλετε. Πατώντας το «προσθήκη στο καλάθι» μπορείτε στη συνέχεια να μεταβείτε στο «καλάθι αγορών» όπου εκεί έχετε μια αναλυτική απεικόνιση της μέχρι εκείνου χρονικού σημείου παραγγελίας σας (η οποία μέχρι το σημείο εκείνο δεν έχει ακόμη υποβληθεί-ΒΗΜΑ 1). Στην συνέχεια ακολουθείτε όλα τα Βήματα που προβλέπονται μέχρι την ολοκλήρωση και την υποβολή της παραγγελίας σας και αποστέλλετε την παραγγελία σας σε εμάς αποδεχόμενοι ταυτόχρονα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που σας ενημερώνει για την καταχώριση της παραγγελίας σας. 

Το προαναφερθέν αυτοματοποιημένο μήνυμα καταχώρισης της παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας ούτε σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία, αλλά επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σαςΗ παραγγελία παραλαμβάνεται από την Εταιρεία πάντοτε με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας, ελέγχου αποθεμάτων, προσδιορισμού τιμής του προϊόντος, διενέργειας υπολογισμού μεταφορικών εξόδων καθώς και διενέργειας προηγούμενου πιστοληπτικού ελέγχου του αγοραστή από την ίδια την Εταιρεία σε σχέση με οφειλές του.

Β. Διενέργεια ελέγχου από την Εταιρεία: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της εκ μέρους σας παραγγελίας η Εταιρεία κατόπιν θα προβεί στη διενέργεια ελέγχου διαθεσιμότητας και  αποθεμάτων, προσδιορισμού τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος (που τελεί σε συνάρτηση διαφόρων παραμέτρων όπως τελικής ποσότητας παραγγελίας και καθορίζεται ελεύθερα από την Εταιρεία κατά την κρίση της), διενέργειας τελικού υπολογισμού μεταφορικών εξόδων καθώς και διενέργειας προηγούμενου πιστοληπτικού ελέγχου του πελάτη από την ίδια την Εταιρεία σε σχέση με οφειλές.

Γ. Ολοκλήρωση παραγγελίας: Μετά τη διενέργεια των αναφερόμενων στο στοιχείο Β ανωτέρω ελέγχων, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας είτε τηλεφωνικά, είτε με εμαιλ είτε με άλλο τρόπο σχετικά με την παραγγελία σας. Εν συνεχεία τα προϊόντα θα ετοιμαστούν προς αποστολή σε εσάς με τις διευθετήσεις παράδοσης που θα έχουν συμφωνηθεί και θα κοπεί το αντίστοιχο τιμολόγιο που θα απεικονίζει την συναφθείσα μεταξύ μας αγοραπωλησία και θα δεσμεύει αμφότερα τα μέρη.

 4.2. Δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε η Εταιρεία μας δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση, αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των κατασκευαστών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των κατασκευαστών/εισαγωγέων να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμο κάποιο προϊόν θα επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης και αποστολής του προϊόντος από εμάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες μεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο άρθρο 6 για τις διευθετήσεις Παράδοσης της Εταιρείας μας.

4.3. Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να εκπροσωπείτε την επιχείρηση στο όνομα της οποίας ενεργείτε. Οι επισκέπτες που δεν πληρούν τα προηγούμενα κριτήρια πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην ιστοσελίδα μας.

4.4. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή και ότι διαθέτετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε για την εκτέλεση της συγκεκριμένης παραγγελίας καθώς και την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας και τη δέσμευση του προσώπου αυτού. Σε κάθε περίπτωση εκτός από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε φέρετε και εσείς προσωπική ευθύνη ως μέλος της ιστοσελίδα για τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις έναντι της Εταιρείας μας.

4.5 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από εσάς κατά τη συμφωνηθείσα ημέρα παράδοσής του από δική σας υπαιτιότητα ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

4.6. Μετάθεση κινδύνου

Δεδομένου ότι νομικά είστε προμηθευτής και η παραγγελία σας αποστέλλετε σε εμάς δια μέσου της ιστοσελίδα μας στο πλαίσιο μεταξύ μας B2B συναλλαγής, τότε στις περιπτώσεις που με την παραγγελία σας αιτείσθε την αποστολή των εμπορευμάτων σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής (ήτοι το κατάστημα της Εταιρείας μας) – ΑΚ 524, είτε η αποστολή γίνεται με ίδια μέσα της Εταιρείας είτε με τρίτη μεταφορική Εταιρεία ή κούριερ είτε γίνεται με δαπάνες της Εταιρείας είτε με δαπάνες δικές σας, φέρετε αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη και τον κίνδυνο των εμπορευμάτων αφότου αυτά παραδοθούν για αποστολή.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασφαλίσετε το προϊόν κατά την μεταφορά του τότε οφείλετε είτε να το πράξετε οι ίδιοι απευθείας είτε να ενημερώσετε εγγράφως την Εταιρεία μας εγκαίρως καθώς και να προβείτε σε καθορισμό του ασφαλίστρου ώστε η Εταιρεία μας στην περίπτωση αυτή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλισή του για λογαριασμό σας. Σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και εξ’ολοκλήρου η ασφάλιση θα ενεργείται με δικές σας δαπάνες και οφείλετε να καταβάλλετε στην Εταιρεία μας τυχόν κόστη που κατέβαλε για την ασφάλιση των εμπορευμάτων για λογαριασμό σας.

 

5. Τιμές

5.1. Υπογραμμίζεται για μια ακόμη φορά ότι οι τιμές και οι όροι πληρωμής που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές δηλαδή ενδέχεται να αλλάξουν. Σε κάθε περίπτωση εξυπακούεται ότι θα ενημερωθείτε για τις ισχύουσες τελικά τιμές προ της σύναψης της σύμβασης κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4.1. ανωτέρω.

5.2. Οι ενδεικτικές τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας αφορούν εσάς (και την Εταιρεία που εκπροσωπείτε) ως μέλος προσωπικά και διαμορφώνονται από την Εταιρεία με εμπορικά κριτήρια όπως ενδεικτικά το πλήθος και μέγεθος των παραγγελιών έκαστου αγοραστή, το τζίρο των αγορών του προς την Εταιρεία, τη συνέπεια στην αποπληρωμή προηγούμενων παραγγελιών, και λοιπoύς παράγοντες κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της Εταιρείας, η οποία δεν υποχρεούται να ανακοινώσει τα κριτήρια αυτά σε εσάς δεδομένου ότι αποτελούν κομμάτι της εμπορικής της πολιτικής και είναι στοιχεία απόρρητα. Οι τιμές είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ εμφανίζεται όταν το προϊόν προστεθεί στο καλάθι αγορών.

5.3. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής κτλ. οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του επιλεγέντος τρόπου αποστολής, αναγράφονται δε και γνωστοποιούνται σε εσάς μόνον κατά την επικοινωνία της Εταιρείας με εσάς μετά την αποστολή της παραγγελίας και την διενέργεια των απαιτούμενων από την Εταιρεία ελέγχων βάσει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4.1. Β ανωτέρω. Επίσης οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ούτε κρατήσεις ή τυχόν παρακρατήσεις που προβλέπονται για οργανισμούς, Αρχές, φορείς κλπ.

5.4.  Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν και συνεπώς ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε τράπεζα (προμήθεια της τράπεζας του πελάτη ή/και προμήθεια της τράπεζας της Εταιρείας κλπ) ή άλλες επιβαρύνσεις λόγω τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών.

5.5. Η Εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης της ιστοσελίδας το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από τη σχετική ανάρτησή του προϊόντος στην ιστοσελίδα. Η οριστική τιμή των προϊόντων καθορίζεται μόνον κατά το χρόνο ολοκλήρωσης (σύναψης) της σύμβασης αγοραπωλησίας και ενδέχεται αυτή να αλλάζει ακόμη και μετά τη λήψη της παραγγελίας από εσάς μέχρι και την ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης της αγοραπωλησίας μεταξύ μας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.

5.6.  Υπογραμμίζεται ότι για να παραληφθεί οποιαδήποτε παραγγελία και να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1., το τίμημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Παραγγελίες στις οποίες η τελική τιμή είναι μικρότερη των 60 ευρώ πλέον ΦΠΑ δεν θα επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας.

 

6. Διευθετήσεις παράδοσης

6.1. Ο αγοραστής λαμβάνει από την Εταιρεία μας ειδική ενημέρωση σε σχέση με το ύψος των μεταφορικών εξόδων και τον τρόπο αποστολής των προϊόντων κατά την επικοινωνία (τηλεφωνική ή με άλλο τρόπο) με την Εταιρεία προς ολοκλήρωση της παραγγελίας έπειτα από τους διεξαγόμενους ελέγχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  4.1. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, παραγγελίες στις οποίες το τίμημα είναι μικρότερο των 60 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δεν εκτελούνται και συνεπώς δεν προωθούνται προς παράδοση.

Οι προβλεπόμενοι τρόποι παράδοσης των προϊόντων είναι οι ακόλουθοι:   

6.2. Παράδοση των προϊόντων με ίδια μέσα της Εταιρείας εντός Αττικής στα όρια που περιλαμβάνονται στον χάρτη για παραγγελίες από 60 ευρώ + ΦΠΑ και άνωΣτην περίπτωση αυτή η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με μέσα της Εταιρείας μόνο για τις περιοχές της Αττικής που προβλέπονται στο χάρτη. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα καθορίζονται στην ειδική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του αγοραστή. Επισημαίνεται πάντως ότι και στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο του πράγματος κατά την μεταφορά όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.6.

6.3. Παράδοση προϊόντων στον αγοραστή με μεταφορική Εταιρεία για περιοχές εκτός χάρτη και για ποσά από 60 ευρώ – 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ: Στην περίπτωση αυτή τo κόστος αποστολής τους επιβαρύνει αποκλειστικά εσάς τον αγοραστή. Η δαπάνη των εξόδων αποστολής στην περίπτωση παράδοσης με μεταφορική Εταιρεία δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων καθώς κάθε μεταφορική Εταιρεία διαθέτει δική της τιμολογιακή πολιτική που διαμορφώνεται κατά βάση από τον όγκο του δέματος ή/και τυχόν άλλες παραμέτρους που ορίζει. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώνει γι’ αυτά τον πελάτη κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας κατά τα προαναφερόμενα στο 4.1.Γ ανωτέρω. Η Εταιρεία θα μεταφέρει τα προϊόντα στο πλησιέστερο υποκατάστημα της μεταφορικής Εταιρείας που θα πραγματοποιήσει την παράδοση. Η αποστολή του προϊόντος από τη μεταφορική Εταιρεία θα δρομολογηθεί και το προϊόν θα αποσταλεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ίδια τη μεταφορική Εταιρεία, αναλόγως τη διεύθυνση αποστολής και παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο του πράγματος από την παράδοσή του στον μεταφορέα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.6.ανωτέρω.

6.4. Παράδοση προϊόντων στον αγοραστή με μεταφορική Εταιρεία με δαπάνες της Εταιρείας για παραγγελίες άνω των 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ για όλες τις άλλες περιοχές εκτός χάρτη: Στην περίπτωση που η αξία των προϊόντων υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, τα προϊόντα θα μεταφερθούν από τη μεταφορική Εταιρεία με δαπάνες της Εταιρείας μας. Και στην περίπτωση αυτή πάντως ο αγοραστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο για τα προϊόντα από την παράδοση στη μεταφορική προς αποστολή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6.3 ανωτέρω σε σχέση με την ευθύνη και τον κίνδυνο καθώς και το χρόνο παράδοσης.

6.5. Απαλλαγή ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων στον πελάτη όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω μεταφορικής Εταιρείας ή κούριερ. Η προθεσμία εντός της οποίας η μεταφορική Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα ορίζεται αποκλειστικά από την τελευταία αναλόγως της διεύθυνσης παράδοσης. Η Εταιρεία παραδίδει τα προϊόντα στην μεταφορική Εταιρεία ή διαθέτει τα προϊόντα προς παραλαβή από αυτήν εντός του χρονικού διαστήματος που θα γνωστοποιηθεί στον πελάτη κατά την οριστικοποίηση της αγοραπωλησίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση μη  εμπρόθεσμης αποστολής του προϊόντος εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε από τη μεταφορική Εταιρεία.

Επίσης, αναφορικά με τη μεταφορά των προϊόντων με ίδια μέσα η Εταιρεία θα καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για την παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταφορών της βάσει του χρόνου παράδοσης που έχει ειδικώς συμφωνηθεί κάθε φορά με εσάς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των προϊόντων που μεταφέρονται με δικά μας μέσα εφόσον τούτο οφείλεται σε επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας.

 

7. Διαθεσιμότητα προϊόντων στην ιστοσελίδα

Όπως προαναφέρθηκε, η σύναψη της σύμβασης με τον αγοραστή τελεί υπό τη ρητή επιφύλαξη του ελέγχου διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος από την Εταιρεία ανεξαρτήτως της όποιας ένδειξης εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα που προβάλλεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας η οποία είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Σε κάθε περίπτωση όπως προαναφέρεται η σύμβαση συνάπτεται οριστικά κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας μετά από την επικοινωνία της Εταιρείας με τον πελάτη κατά το στάδιο 4.1.Γ ανωτέρω.

 

8. Διευθετήσεις πληρωμών

8.1. Εφόσον ο συμφωνηθείς τρόπος πληρωμής είναι η προπληρωμή του συνόλου του τιμήματος της παραγγελίας σας αυτή θα πρέπει να διενεργείται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την τηλεφωνική επικοινωνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας (4.1.Γ) (οριστική συμφωνία μεταξύ αγοραστή και Εταιρείας). Η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιείται με τραπεζική κατάθεση του συνολικού οφειλόμενου ποσού σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός της ως άνω προθεσμίας:


ALPHA BANK

IBAN  GR2101401550118002320000032


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

IBAN  GR4701101750000017547022636


EUROBANK

IBAN  GR6802602070000630201122818


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN  GR5901720420005042075585911


Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας τότε η παραγγελία θα ακυρώνεται και το προϊόν(τα) θα αποδεσμεύεται(ονται).


8.2. Με πίστωση. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικότερος τρόπος καταβολής του τιμήματος θα προσδιορίζεται στην ειδικότερη οριστική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του αγοραστή στο στάδιο 4.1.Γ ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι οι όροι της πίστωσης θα επιβεβαιώνονται μετά τη διενέργεια του ελέγχου του αγοραστή από την Εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1. Β.

Σε περίπτωση πίστωσης του ποσού οφείλετε να εξοφλήσετε το τίμημα κατά την προβλεπόμενη συμφωνηθείσα ημερομηνία η οποία ορίζεται ως δήλη ημέρα καταβολής του τιμήματος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η συμφωνηθείσα ημερομηνία, το τίμημα θα επιβαρύνεται και με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας άνευ οποιασδήποτε όχλησής σας. Η Εταιρεία θα δικαιούται να στραφεί εναντίον σας ασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά της για την είσπραξη του υπολειπόμενου τιμήματος. Ρητώς αποδέχεστε και αναγνωρίζετε με τους παρόντες όρους είτε προσωπικά είτε εκπροσωπώντας το νομικό πρόσωπο από το οποίο έχετε κατά δήλωσή σας την εξουσιοδότηση προς αποδοχή των παρόντων, ότι το τίμημα που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα συνοδεύει τα προϊόντα που θα σας παραδοθούν ως επί πιστώσει οφειλόμενο, είναι συνομολογημένο (εφόσον αναφέρεται και στο οριστικό μήνυμα ολοκλήρωσης της σύμβασης) και ως εκ τούτου η Εταιρεία θα δύναται να εκδώσει και διαταγή πληρωμής εναντίον σας με βάση το τιμολόγιο αυτό.

 

9. Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες όπως αναγράφονται στην περιγραφή και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στη σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, σας καλούμε να επικοινωνήστε αμέσως με εμάς μας στο τηλέφωνο 210-9410888 ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο technicalsupport @ damkalidis.gr ή στο b2b @ damkalidis.gr προκειμένου να επιληφθούμε του ζητήματος αυτού. Στην περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται να ασκήσει τα προβλεπόμενα από τον Αστικό Κώδικα δικαιώματά του εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που εκεί προβλέπονται.

 

10. Εγγυήσεις - Ανταλλακτικά

10.1 Οι εγγυήσεις παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές των προϊόντων με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενό και τους όρους της. Η Εταιρεία δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να παρέχει επέκταση εγγύησης στις περιπτώσεις και κατά τους ειδικότερους όρους που ρητώς προβλέπονται στην έγγραφη εγγύηση που παραδίδεται μαζί με τα εμπορεύματα. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με τη συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης του καινούργιου προϊόντος αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι εσείς ως τελικοί πωλητές των προϊόντων σε καταναλωτές φέρετε (με βάση το άρθρο 5 του ν.2251/1994):

α) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωση του καταναλωτή για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις εγγυήσεις και

β) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη για μεταφορά των προϊόντων στην Εταιρεία, προκειμένου να ελεγχθεί αν τίθεται θέμα ισχύος της εγγύησης καθώς και για να παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή υπό τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν (αν συντρέχει λόγος).

10.2 Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προμήθεια ανταλλακτικών πλην όμως δεν ευθύνεται για την ανυπαρξία ανταλλακτικών σε περίπτωση καθυστέρησης πώλησης των προϊόντων από εσάς  προς τους τελικούς καταναλωτές με βάση τον εύλογο προσδοκώμενο χρόνο ζωής του προϊόντος όπως αυτός έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή ή λόγω καθυστέρηση προμήθειας των ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή, γεγονότα που αμφότερα εκφεύγουν της επιρροής και της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας μας.

 

11. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

11.1. Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για τη χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η Εταιρεία αποκλείει ρητά δια της παρούσας οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιουδήποτε υλικού- προϊόντος αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα μας, από τα προϊόντα της ιστοσελίδας μας ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η Εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως.

11.2. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

11.3. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

11.4. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης της ιστοσελίδας, ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρεία από πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής.

11.5. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

 

12. Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας 

12.1. Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

12.2. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να παραβιάζετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

12.3. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται από εσάς με πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη. Η σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας γίνεται υπό τους όρους των άρθρων 13.7. και 14 με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιρειών και παρόχων. 

12.4. Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Εταιρεία και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως η Εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας καλείστε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

 

13. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

13.1. Η ιστοσελίδα http://www.damkalidis.gr/  είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Στην ιστοσελίδα http://www.damkalidis.gr λειτουργεί το περιγραφόμενο στους παρόντες όρους επιβοηθητικό ηλεκτρονικό σύστημα προβολής προϊόντων και υποβολής παραγγελιών της Εταιρείας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκουν είτε στην Εταιρεία είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

13.2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για χρήση στο πλαίσιο των εμπορικών μας συναλλαγών. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

13.3. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

13.4. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν είτε στην ίδια την Εταιρεία είτε σε τρίτα νομικά πρόσωπα, κατασκευαστές, εισαγωγείς κτλ. με τους οποίους έχει συμβατικές σχέσεις η Εταιρεία. Ο χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας ή των σημάτων που ανήκουν στους παραγωγούς/προμηθευτές/κατασκευαστές/αντιπροσώπους των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η Εταιρεία. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση ή μετατροπή ή παρέμβαση στα λογότυπα που νομίμως χρησιμοποιεί η Εταιρεία.

13.5. Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας

Οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα προϊόντα που διαθέτουμε προς πώληση είναι ενδεικτικές και μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων. Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος από την πραγματική του εικόνα.

13.6. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων  από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

13.7. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα

Με την παρούσα σας παρέχουμε μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η άδεια πρόσβασης που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, φωτογραφιών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

13.8. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Η Εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος http://www.damkalidis.gr/ και http://damkalidis.eu/. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται σε αμφότερες τις ιστοσελίδες μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

13.9. Aπαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.

 

14. Σύνδεση στην παρούσα Ιστοσελίδα

Η σύνδεση στην Ιστοσελίδα μας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της Εταιρείας, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς όταν δεν υφίσταται. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

           

15. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Εταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την υπαιτιότητά της. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης της ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Από τον ως άνω περιορισμό εξαιρείται η περίπτωση του δόλου.

 

16. Τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας αναιτιολογήτως.

 

17. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η ισχύς ή /και η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δε θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο. 

  

18. Παραίτηση

18.1. Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης, την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η Εταιρεία είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας.

18.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος περιγραφή εξαιτίας χαρακτηριστικών που μας γνωστοποιήθηκαν από τους κατασκευαστές και αφορούν τα προϊόντα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέρα του ελέγχου μας. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και δεν αναλάβουμε περαιτέρω δράση, θα διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.

 

19. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία                                           

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

 

20.Τελικοί Όροι

20.1. Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη για αλλαγή του χρόνου παράδοσης του προϊόντος).

20.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δε συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

20.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

20.4. Οποιαδήποτε επίδοση εγγράφων τυχόν χρειαστεί να γίνει σε μέλος της ιστοσελίδας τούτη θα λογίζεται ως νόμιμη και έγκυρη εφόσον διενεργείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος κατά το άνοιγμα του λογαριασμού του (εκτός αν έχει τροποποιηθεί από το μέλος)

 

Last updated: 26/10/2018